Amnesia: The Dark Descent

Avatar54unit 
2000 gems ru/cis
AvatarSerkawi - 79 
1 T.F2 key + 1200 gems
AvatarSephiroth983-ThrilledGamersTV 
1 TF2 key
AvatarMARXXX 
1 tf2 key + 1500 gems