Skullgirls 2nd Encore

AvatarJack Nolddor // ⇄ TF2 Keys 
1 TF2 Key
AvatarMARXXX 
1 tf2 key + 1000 gems